സത്യ വേദപുസ്തകം
പഴയ നിയമം
 
01
ഉല്പത്തി പുസ്തകംGenisis.html
Genesis
02
പുറപ്പാട് പുസ്തകംExodus.html
Exodus
03
ലേവ്യ പുസ്തകംLeviticus.html
Leviticus
04
സംഖ്യാ പുസ്തകംNumbers.html
Numbers
05
ആവർത്തന പുസ്തകംDeuteronomy.html
Deuteronomy
06
യോശുവയുടെ പുസ്തകം joshua.html
Joshua
Isaiah
യെശയ്യാവ് Isaiah.html
23
Jeremiah
യിരമ്യാവ് Jeremiah.html
24
Isaiah
യെശയ്യാവ് Isaiah.html
23
PsalmsVG_Psalms.html
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ psalms.html
19
07
ന്യായാധിപന്മാർ Judges.html
Judges
08
രൂത്ത് Ruth.html
Ruth
2 Samuel
2 ശമുവേൽ 2_samuel.html
10
1 Samuel
1 ശമുവേൽ 1_samuel.html
09
2 Kings
2 രാജാക്കന്മാർ2_kings.html
12
1 Kings
1 രാജാക്കന്മാർ1_kings.html
11
2 Chronicles
14
1 Chronicles
1 ദിനവൃത്താന്തം1_Chronicles.html
13
Nehemiah
നെഹെമ്യാവ്Nehemeiah.html
16
Ezra
ഏസ്രാEzra.html
15
Esther
എസ്ഥേർ Esther.html
17
Job
ഇയ്യോബ് Job.html
18
ProverbsProverbs.html
സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ  Proverbs.html
20
Ecclesiastes
സഭാപ്രസംഗിEcclesiastes.html
21
Song of Songs
22
ഉത്തമഗീതംsongofsong.html
Lamentations
വിലാപങ്ങൾLamentations.html
25
Ezekiel
യെഹസ്കേൽ Ezekiel.html
26
Daniel
ദാനിയേൽ Daniel.html
27
Hosea
ഹോശേയ Hosea.html
28
Joel
യോവേൽ   Joel.html
29
Amos
ആമോസ്   Home.html
30
Obadiah
ഒബദ്യാവ്   http://www.heavenly-voice.com/bible/Joel/Obadiah.mp3
31
Jonah
യോനാ   Jonah.html
32
Micah
മീഖാ   Micah.html
33
Nahum
നഹും   Nahum.html
34
Habakkuk
ഹബക്കൂക് Habakkuk.html
35
Zephaniah
സെഫന്യാവ് Zephaniah.html
36
Haggai
ഹഗ്ഗായി Haggai.html
37
Zechariah
സഖര്യാവ് Zechariah.html
38
Malachi
മാലാഖി Malachi.html
39
50
40
27
36
34
24
66
52
150
21
4
24
31
25
22
45
29
13
10
10
42
31
12
8
5
48
12
14
3
9
1
4
7
3
3
3
2
14
4

929 / 929

Completed / Total

2 ദിനവൃത്താന്തം2_Chronicles.html