സത്യ വേദപുസ്തകം
പുതിയ നിയമം
 
01
വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷംSt_Mathew.html
St. Mathew
28

251 / 251

02
വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം St_Mark.html
St. Mark
16
03
വിശുദ്ധ ലൂക്കൊസിന്റെ സുവിശേഷം St_Luke.html
St. Luke
24
04
വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം St_John.html
St. John
21
05
അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ Acts.html
Acts
28
06
റോമർRomans.html
Romans
16
07
1 കൊരിന്ത്യർ1_Corinthians.html
1 Corinthians
16
08
2 കൊരിന്ത്യർ2_Corinthians.html
2 Corinthians
13
09
ഗലാത്യർGalatians.html
Galatians
6
10
എഫെസ്യർ Ephesians.html
Ephesians
6
11
ഫിലിപ്പിയർPhilippians.html
Philippians
4
12
കൊലൊസ്സ്യർ Colossians.html
Colossians
4
13
1 തെസ്സലോനിക്യർ 1_Thessalonians.html
1 Thessalonians
5
14
2 തെസ്സലോനിക്യർ 2_Thessalonians.html
2 Thessalonians
3
15
1 തിമോഥെയാസ്1_Timothy.html
1 Timothy
6
16
2 തിമോഥെയാസ്2_Timothy.html
2 Timothy
4
17
തീത്തോസ്Titus.html
Titus
3
21
1 പത്രോസ്1_Peter.html
1 Peter
5
22
2 പത്രോസ്2_Peter.html
2 Peter
3
23
1 യോഹന്നാൻ 1_John.html
1 John
5
24
2 യോഹന്നാൻ 2_John.html
2 John
1
25
3 യോഹന്നാൻ 3_John.html
3 John
1
26
യൂദാhttp://www.heavenly-voice.com/bible/Jude/Jude_01.mp3
Jude
1
27
വെളിപാട്Revelations.html
Revelations
22
18
ഫിലോമോൻ  http://www.heavenly-voice.com/bible/St_John/Philemon.mp3
Philemon
1
19
എബ്രായർHebrews.html
Hebrews
13
20
യാക്കോബ് James.html
Jacob
5

Completed / Total